Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถอดบทเรียนไฟป่าและหมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ถอดบทเรียนไฟป่าและหมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและถอดบทเรียนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในปี พ.ศ.2565 เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในที่พื้นที่ตำบลที่เกิดจุดความร้อน (Hotspot) สะสมสูง(ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 - 2564) จำนวน 25 ตำบล ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน (นายลอย ใจจูน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้น่าน) บรรยายความรู้ในหัวข้อ “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการป้องกันไฟป่า” และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิฮักเมืองน่าน ในการดำเนินกิจกรรมแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เสี่ยง พร้อมนำเสนอข้อมูลใช้ประกอบการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ต่อไป

แกลเลอรี่