Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ประกาศขยายเวลารับสมัคร บุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ประกาศขยายเวลารับสมัคร บุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ประกาศขยายเวลารับสมัคร บุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยื่นใบสมัคร รวมทั้งเพื่อให้ได้จำนวนผู้สมัครเพียงพอต่อการคัดเลือก จึงขยายเวลาประกาศรับสมัครไปจนถึงวันวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยคุณสมบัติผู้รับจ้างที่สำคัญคือ
1) ไม่เป็นบุคคลที่หน่วยงานของรัฐได้จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือไว้ก่อนแล้ว เช่น มาตรการเยียวยา 5,000 บาท/โครงการช่วยเหลือเกษตรกร รายละ 5,000 บาท เป็นต้น
2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
3) เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดน่านหรือจังหวัดใกล้เคียง
4) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
5) เป็นผู้ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าน2019(COVID-19)
โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สนง.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-716456 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ

ประกาศขยายรับสมัครฯ

ขนาดไฟล์:1.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 47 ครั้ง

ใบเสนอราคา(จ้างเหมา 1 คน 1 ตำบล

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง

ใบสมัครงานจ้างเหมา

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง