Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

ประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายปรีชา โตมี ผอ.สนง.ทสจ.น่าน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ประชุมผ่านระบบ Conference โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ มีประเด็น ดังนี้
1) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2) การเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 และการเตรียมการ งบประมาณ 2564
3) การร่วมทำบุญกับโครงการ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมใจต้านภัยโควิด-19” และ
4) การจัดโครงการฟื้นฟูป่าและร่วมกันปลูกต้นไม้ ในช่วงปลายเดือน พ.ค.63

แกลเลอรี่