Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาหน่วยงานราชการต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยฯ

อบรมพัฒนาหน่วยงานราชการต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยฯ

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สนง.ทสจ.น่าน ดำเนินการจัดอบรมการพัฒนาหน่วยงานราชการต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายใต้กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยนายปรีชา โตมี ผอ.สนง.ทสจ.น่าน ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน ในการนี้ส่วนสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การประเมินมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดสำหรับประเมินผู้บริหารองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับหน่วยงานราชการระดับจังหวัด จำนวน 41 แห่ง ได้รับทราบและฝึกปฏิบัติการรายงานข้อมูลขยะมูลฝอยผ่านระบบ E-REPORT รวมถึงการอบรมให้ความรู้การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามมาตรการร่วมกันต่อไป

แกลเลอรี่