Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563

ประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563

สนง.ทสจ.น่านขอประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่มีความสนใจส่งชุมชนเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 สามารถส่งใบสมัคร หรือส่งใบสมัครพร้อมเล่มรายงาน ไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563 **กำหนดส่งเล่มรายงานภายในเดือนพฤษภาคม 2563

แกลเลอรี่