Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปี 2566 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในจังหวัดที่ได้ลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ใช้กลไกการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตกร ที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการเทคโนโลยีพลังงาน จึงเปิดให้หน่วยงานที่สนใจยื่นใบสมัครโครงการแบ่งเป็น 9 เทคโนโลยี ดังนี้
1. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิคย์ แบบเคลื่อนที่
2. เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง
3. ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง
4. ระบบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5. ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย
6. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับห้องเย็น
7. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล
8. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแหล่งกักเก็บน้ำผิวดิน
9. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Off Grid)
โดยยื่นใบสมัครโครงการผ่านสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

CCF27062565_0001

ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง