Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมป่าไม้ ประกาศประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565

กรมป่าไม้ ประกาศประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565
กรมป่าไม้ รับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565
- วันรับสม้คร 15 กุมภาพันธ์ -15 เมษายน 2565
- สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 ทุกสาขาหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.forest.go.th
- ยื่นใบสมัครโดยตรงหรือส่งไปรษณีย์มาที่สำนักจััดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 ทุกสาขา ในเวลาราชการ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และมิต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด รายละเอียดอื่นๆ ตามไฟล์แนบ

แกลเลอรี่