Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ "โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน"

ประชาสัมพันธ์ "โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน"

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้ดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพ่ือจัดทำขาเทียมพระราชทาน ต่อเนื่องตั้แต่ ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเฉพาะอย่างย่ิงอะลูมิเนียมซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ดดยการเก็บรวบรวมนำมาบริจาคให้กับมูลนิธีขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพ่ือเป็นต้นทุนในกาจัดทำอุปรกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ