Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

21 ต.ค. 63

แบบคำขอให้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

21 ต.ค. 63

หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน 0014.3/ว 1377 ลว. 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ปาไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้า

30 ต.ค. 60

สรุปข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 3734 ครั้ง
28 ต.ค. 60

ข้อมูลปลูกข้าวโพดจังหวัดน่าน

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด: 3734 ครั้ง
25 ต.ค. 60

สรุปพื้นที่ปลูกป่า จ.น่าน 58 59 60

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 3734 ครั้ง
27 ก.ย. 60

ทำเล่ม_ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้เมืองน่าน

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 57.76 Mb ดาวน์โหลด: 3734 ครั้ง
27 ก.ย. 60

Power Point นำเสนอพื้นที่จังหวัดน่าน

ประเภทไฟล์: .ppt ขนาดไฟล์ : 9.78 Mb ดาวน์โหลด: 3734 ครั้ง
16 พ.ค. 60

สรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน 14 เมนู +4

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 3734 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1