Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์


ส่วนยุทธศาสตร์ หน้าที่และอำนาจ


1. จัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

2. จัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

3. ประสานการจัดทำแผนการบริหารจัดการ และปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เครือข่ายการมีส่วนร่วม

4. จัดทำขอตั้งงบประมาณประจำปีต่อสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัด จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทุนต่าง ๆ

5. จัดทำรายงาานสรุผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ รวมทั้งรายงานประจำปี

6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ รวมทั้งรายงานประจำปี

7. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย